Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza do złożenia oferty cenowej


  Żarnów, dnia 01.10.2013 roku

   

  Nr 26.2.2013

   


  Zamawiający: Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa budynku Filii Bibliotecznej w Skórkowicach".
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa budynku Filii Bibliotecznej w Skórkowicach".

   

  Zakres robót obejmuje między innymi wykonanie:
  - robót rozbiórkowych,
  - robót ziemnych i fundamentów,
  - ścian przyziemia, stropu nad parterem,
  - konstrukcji i pokrycia dachu,
  - wentylacji,
  - schodów i ścianek fundamentowych podścianek wewnętrznych,
  - posadzek,
  - robót malarskich, sufitów podwieszanych,
  - stolarki okiennej,
  - stolarki drzwiowej,
  - elewacji,
  - budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
  - utwardzenia wokół budynku - dojść i dojazdów do budynku,
  - robót zewnętrznych i porządkowych,
  - instalacji elektrycznej - przewodów,
  - instalacji elektrycznej - opraw oświetleniowych i osprzęt,
  - instalacji elektrycznej - badań i pomiarów,
  - zbiornika na ścieki,
  - instalacji wodociągowej,
  - instalacji kanalizacyjnej,
  - instalacji centralnego ogrzewania,
  - kotłowni,
  - wyposażenia.

   

  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do czasu zakończenia robót budowlanych i rozliczenia finansowego.
  4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji o zapytaniu ofertowym:
  Urząd Gminy Żarnów, ul. Opoczyńska 5, tel. 044-7577055, osoby do kontaktu: Bogdan Kubiszewski, Anna Matecka.
  5. Kryterium wyboru ofert: najniższa cena.
  6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej na załączonym formularzu ofertowym (zał. nr 1) do niniejszego rozeznania cenowego, przesłać pocztą na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, faksem - nr (44) 7577057, e-mailem: zarnow.biblioteka@o2.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy - pokój nr 2 z adnotacją „Oferta cenowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa budynku Filii Bibliotecznej w Skórkowicach" w terminie do dnia 04.10.2013 roku do godziny 10.00.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyn.

   

   

  Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
  (-) Ewa Borończyk

   

  Wykaz załączników:
  1. Formularz ofertowy (zał. nr 1)

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 177
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Kamil Dziechciński
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr