Uchwały 2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXXVIII/305/2018, Z dnia: 11.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców z terenu Gminy Żarnów
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 11.05.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 29.05.2018 , wersja 1
Numer: XXXVII/287/2018, Z dnia: 21.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego
Załączniki:
20180329125713.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 21.03.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 29.03.2018 , wersja 1
Numer: XXXVII/288/2018, Z dnia: 21.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
Załączniki:
20180329125731.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 21.03.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 29.03.2018 , wersja 1
Numer: XXXVII/289/2018, Z dnia: 21.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarnów w 2018 roku
Załączniki:
20180329125854.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 21.03.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 29.03.2018 , wersja 1
Numer: XXXVII/290/2018, Z dnia: 21.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/197/2017 Rady Gminy Żarnów z dnia 2 stycznia 2017 r. dotyczącej organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Żarnów
Załączniki:
20180329125919.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 21.03.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 29.03.2018 , wersja 1
Numer: XXXVII/291/2018, Z dnia: 21.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie podziału Gminy Żarnów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Załączniki:
20180329125939.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 21.03.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 29.03.2018 , wersja 1
Numer: XXXVII/292/2018, Z dnia: 21.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie podziału Gminy Żarnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Załączniki:
20180329130018.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 21.03.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 29.03.2018 , wersja 1
Numer: XXXVII/293/2018, Z dnia: 21.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Żarnów, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Załączniki:
20180329130050.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 21.03.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 29.03.2018 , wersja 1
Numer: XXXVII/294/2018, Z dnia: 21.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert
Załączniki:
20180329130119.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 21.03.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 29.03.2018 , wersja 1
Numer: XXXVII/295/2018, Z dnia: 21.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Klewie
Załączniki:
20180329130209.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 21.03.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 29.03.2018 , wersja 1
Numer: XXXVII/296/2018, Z dnia: 21.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żarnów
Załączniki:
20180329130230.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 21.03.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 29.03.2018 , wersja 1
Numer: XXXVII/297/2018, Z dnia: 21.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę Żarnów oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej
Załączniki:
20180329130245.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 21.03.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 29.03.2018 , wersja 1
Numer: XXXVII/298/2018, Z dnia: 21.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i na zawarcie Umowy Partnerskiej w zakresie realizacji budowy instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Paradyż i Żarnów
Załączniki:
20180329130300.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 21.03.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 29.03.2018 , wersja 1
Numer: XXXVII/299/2018, Z dnia: 21.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Malenie
Załączniki:
20180329130433.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 21.03.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 29.03.2018 , wersja 1
Numer: XXXVI/282/2018, Z dnia: 30.01.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
Załączniki:
20180131150217.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 30.01.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 31.01.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony