Zgromadzenia

W dniu 14 października 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1485). Organizator zgromadzenia o którym mowa w art. 21 ustawy zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

 

1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,

2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,

3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

 

Powyższe zawiadomienie o zamiarze zorganizowania na terenie Gminy Żarnów zgromadzenia, o którym mowa w art. 21 Prawa o zgromadzeniach, organizator zobowiązany jest przekazać telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi. Numer telefaksu: 42 664 14 01 lub e-mail: wczk@lodz.uw.gov.pl

 

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod adresem http://bip.lodzkie.eu/page/3978 można sprawdzić zawiadomienia o zgromadzeniach, o których mowa w art. 21 ww. ustawy, przyjęte przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU "Piknik Rodzinny" 27.07.2019 r.

Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 05.11.2015
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 24.07.2019. Odsłon 841, Wersja 0drukuj
 
Początek strony