Zakres spraw organizacyjnych i kadrowych

1. W zakresie spraw organizacyjnych i kadrowych:

a) zapewnienie organizacji informacji i prawidłowej obsługi interesantów w celu kształtowania właściwych stosunków Urząd – Obywatel,

b) prowadzenie rejestru skarg oraz nadzór nad ich terminowym załatwieniem,

c) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem akt sprawy oraz

przestrzeganie przepisów instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt,

d) prowadzenie archiwum Urzędu oraz nadzór nad prawidłowym

postępowaniem przy przekazywaniu akt do Archiwum Państwowego,

e) sporządzanie zeznań świadków,

f) czynności związane z powoływaniem, awansowaniem, przenoszeniem, zawieszeniem w pełnieniu obowiązków, przeszeregowywaniem, zwalnianiem pracowników samorządowych Urzędu,

g) czynności związane z przyznawaniem premii, nagród, wyróżnieni oraz nakładaniem kar, upomnień wynikających z przepisów o odpowiedzialności porządkowej,

h) czynności związane z udzielaniem urlopów oraz zwolnień wynikających z przepisów

i) przygotowywanie wniosków w sprawach emerytalnych, rentowych oraz odpraw emerytalnych

j) wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych, świadectw pracy i zaświadczeń dotyczących stosunku pracy,

k) czynności związane z przestrzeganiem dyscypliny pracy,

l) opracowywanie analiz kadrowych, sprawozdań statystycznych,

m)prowadzenie spraw socjalnych pracowników,

n) prowadzenie dokumentacji związanej z kierowaniem na kurs i szkolenia,

o) zaopatrzenie pracowników materiały biurowe, druki,

p) sprawy socjalne pracowników.

Informacja wytworzona przez dnia 12.10.2011
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 12.10.2011. Odsłon 1327, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony