Działalność i kompetencje

Kompetencje Wójta Gminy

Wójt kieruje urzędem, na zasadzie jednoosobowego kierownictwa ponosząc odpowiedzialność za wyniki jego pracy, zapewnia warunki praworządnego i efektywnego funkcjonowania urzędu.

Wójt dokonuje czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych  odrębnymi przepisami.

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

      1) reprezentowanie Gminy na zewnątrz,

      2) prowadzenie bieżących spraw Gminy,

      3) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

    4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,     

      5) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkich pracowników Urzędu,

      6) okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu realizacji zadań,

      7) koordynowanie działalności stanowisk pracy w Urzędzie oraz organizowanie ich współpracy, 

      8) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy w szczególności dotyczącymi podziału zadań,

      9) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,

    10) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

    11) upoważnianie swojego Zastępcy, Sekretarza, Skarbnika, Kierownika USC lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

    12) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od pracowników samorządowych zobowiązanych do ich złożenia zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym,

    13) uczestniczenie w pracach związków i porozumień komunalnych, o ile Rada Gminy nie wyznaczy innego przedstawiciela,

    14) pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej Gminy,

    15) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

    16) wydawanie zarządzeń,

    17) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz Uchwały Rady.

 

Zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy Żarnów

Informacja wytworzona przez dnia 10.10.2011
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 10.10.2011. Odsłon 2159, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony