Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały

55

08 Październik 2008
w sprawie: określenia stawki podatku leśnego...

56

08 Październik 2008
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta za 1q na rok 2008 do celów obliczenia podatku rolnego na 2008 rok...

57

08 Październik 2008
w sprawie: zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na rok 2008....

58

08 Październik 2008
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokoś oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego iza warunki pracy oraz niektórych innych...

59

08 Październik 2008
w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy...

60

08 Październik 2008
w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej wyboru banku do obsługi bankowej budżetu Gminy Żarnów i powierzenia obsługi bankowej....

61

08 Październik 2008
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady i Komisji na 2008 rok....

62

08 Październik 2008
w sprawie: zmian w budżecie gminy ŻARNÓW na 2007 r....

67

03 Październik 2008
w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny....

66

03 Październik 2008
w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny....

65

03 Październik 2008
w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości....

64

03 Październik 2008
w sprawie: uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Piliczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Białaczowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu....