Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2012

169

24 Maj 2013
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/137/2012 z dnia 26 września 2012 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Żarnów p.n. "Warsztaty...

170

24 Maj 2013
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013....

168

30 Styczeń 2013
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy....

167

03 Styczeń 2013
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie gminne....

166

03 Styczeń 2013
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2013 rok...

165

03 Styczeń 2013
w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Rady Gminy na 2013 rok...

154

13 Grudzień 2012
w sprawie podziału Gminy Żarnów na obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic i siedzib obwodów komisji wyborczych....

152

13 Grudzień 2012
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych...

162

13 Grudzień 2012
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Żarnów, stanowiącej Mienie Komunalne Gminy...

161

13 Grudzień 2012
w sprawie: określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów....

160

13 Grudzień 2012
w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów....

158

13 Grudzień 2012
w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi....