Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2015

110

13 Styczeń 2016
w sprawie: zatwierdzenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków...

109

13 Styczeń 2016
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie PILICHOWICE....

108

13 Styczeń 2016
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wpierania Rodziny w Gminie Żarnów na lata 2016-2018...

107

13 Styczeń 2016
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok...

106

13 Styczeń 2016
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/87/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy...

105

13 Styczeń 2016
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie na lata 2015-2020...

104

13 Styczeń 2016
w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których...

103

13 Styczeń 2016
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/121/2009 Rady Gminy Żarnów z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego...

96

29 Grudzień 2015
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych...

97

29 Grudzień 2015
w sprawie opłaty targowej...

99

29 Grudzień 2015
w sprawie uznania skargi Pani Patrycji Frankiewicz z dnia 28 października 2015 r. na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w...

95

29 Grudzień 2015
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych...