Gospodarka nieruchomościami, rolnictwo, leśnictwo
     
  Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości   PDF
  Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości DOCX PDF
  Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów DOC PDF
  Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym   PDF
       
  Zagospodarowanie przestrzenne
     
  Wniosek o nadanie numeru porządkowego (NOWY!) DOCX PDF
  Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji inwestycji celu publicznego (NOWY!) DOC PDF
  Wniosek o wydanie wypisu z przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego   PDF
  Wniosek o wydanie zaświadczenia w planie zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji (NOWY!) DOCX PDF
  Wniosek owydanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów   PDF
  Wnioski dotyczące zalesiania działki   PDF
  Wnioski o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy   PDF
       
  Gospodarka komunalna
     
  Protokół odbioru pasa drogowego   PDF
  Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego   PDF
  wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej lub jego przebudowę   PDF
  Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia   PDF
  Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym   PDF
  Wnioski o podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   PDF
  Wnioski o podłączenie do sieci kanalizacyjnej   PDF
  Wnioski o podłączenie do sieci wodociągowej   PDF
  Wnioski o przystąpienie do programu usuwania folii rolniczych   PDF
       
  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach                        
     
  Karta informacyjna przedsięwzięcia DOC  

  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  DOC  
       
  Oświata
     
  Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) DOC PDF
  Wniosek o wydanie zaświadczenie o wysokości pobranego stypendium socjalnego DOC PDF
  Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym DOC  
  Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym   PDF
  Wniosek o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika   PDF
  Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis   PDF
  Formularz informacji pomoc de minimis   PDF
       
  Inwestycje
     
  Ankieta zgłoszeniowa na montaż instalacji OZE   PDF
  Deklaracja: Wymiana źródeł ciepła   PDF
  Wniosek o demontaż i usunięcie azbestu   PDF
       
  Radni Gminy Żarnów
     
  Oświadczenie Majątkowe   PDF
       
  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
     
  Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne   PDF
  Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne   PDF
       
  Zgromadzenia publiczne
     
  Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym DOC PDF
  Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w trybie uproszczonym DOC PDF
  Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia DOCX PDF
       
  Dodatek węglowy
     
  Wniosek o dodatek węglowy DOC PDF
       
  Pozostałe
     
  Wniosek o wynajem świetlicy wiejskiej   PDF
  Wniosek o zakup preferencyjny węgla DOCX PDF

   

   


  ilość wyświetleń: 5351
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2011-05-05 10:01:39 Michał Kluska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2011-05-05 10:01:39 przez Michał Kluska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra