Uprzejmie informujemy, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w 2019 roku. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim zwrócił się z prośbą do Rady Gminy Żarnów o dokonanie wyboru kandydatów na ławników:

   

  1. Do Sądu Rejonowego w Opocznie

  OGÓŁEM: 1 osoba

  i do Sądu Pracy w Tomaszowie Maz.: 1 osoba;

   

  2. Do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.

  OGÓŁEM: 3 osoby.

  Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2023 roku.

  Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

  1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

  2) jest nieskazitelnego charakteru;

  3) ukończył 30 lat;

  4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

  5) nie przekroczył 70 lat;

  6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

  7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

   

   Ławnikami nie mogą być:

  1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

  2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

  3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

  4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

  5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

  6) duchowni;

  7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

  8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

  9) radni gminy, powiatu i województwa.

   Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

   

   Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

  1) prezesi właściwych sądów;

  2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

  3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

   

  Wymagane dokumenty:

  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

  1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

  2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

  3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

  4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

  5) dwa zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącz się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

  Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

  Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

  Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika, oświadczenia, listę poparcia oraz klauzulę można pobrać w Urzędzie Gminy w Żarnowie.

   

  Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się w godzinach pracy Urzędu Gminy. Termin zgłaszania kandydatów mija 30 czerwca 2023 roku.

   

  Zgłoszenie, które wpłynęło po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia
  27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. po 30 czerwca 2023 r. lub nie spełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 ww. ustawy, pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

   

  Rada Gminy dokonuje wyboru ławników najpóźniej w październiku 2023 r.

   

  Druki do pobrania:

  1. Karta zgłoszenia na ławnika 2024-2027

  2. Lista osób popierających kandydata na ławnika

  3. Oswiadczenie dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

  4. Oświadczenie dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej

  5. Klauzula informacyjna


  ilość wyświetleń: 140
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-06-14 10:46:24 Monika Kurzyk
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-06-14 10:46:24 przez Łukasz Dusza
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra