Powiadomienia sms


  Wójt Gminy Żarnów informuje, że został wprowadzony sms-owy system informowania:
  - Podatników o terminie zapłaty zobowiązań lub o powstałych zaległościach z tytułu podatków i opłat, tj. podatku od nieruchomości, rolnego,  
    leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, dzierżawy, wieczystego użytkowania, itp.
  - Mieszkańców o zagrożeniach i innych nadzwyczajnych okolicznościach istotnych dla mieszkańców oraz wydarzeniach kulturalnych związanych z naszą miejscowością i regionem.
   
  W myśl § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1483), jeżeli zachodzi uzasadnione okolicznościami przypuszczenie, że zobowiązany wykona dobrowolnie obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej, wierzyciel może podejmować działania informacyjne wobec zobowiązanego zmierzające do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku, zwane dalej „działaniami informacyjnymi”. Działania informacyjne są podejmowane w formie pisemnej, dźwiękowej lub graficznej w szczególności przez: internetowy portal informacyjny, krótką wiadomość tekstową (sms), e-mail, telefon, faks.
   
  Osoba, która wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego w bazie sms urzędu, będzie otrzymywać krótkie bezpłatne wiadomości tekstowe w formie sms:
  - przypominające o terminie płatności posiadanych zobowiązań,
  - informujące o ważnych terminach, różnego rodzaju interesujących wydarzeniach związanych z naszą miejscowością i regionem
  - ostrzeżenia o grożących niebezpieczeństwach.  
   
  Wójt Gminy Żarnów zachęca i serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wypełnienia oświadczenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie numeru telefonu komórkowego do celów wysyłania powiadomień.  
   
  Druk oświadczenia do wypełnienia można pobrać:
  -  w sekretariacie urzędu,
  -  ze strony internetowej www.bip.zarnow.eu, zakładka Informacje dla petenta: powiadomienia sms.
  -  ze strony internetowej www.zarnow.eu, baner: powiadomienia sms.  
  Wypełniony druk niniejszego oświadczenia należy złożyć w Urzędzie Gminy w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5; 26-330 Żarnów, w godzinach pracy: 7.30 – 15.30, przesłać pocztą, lub za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP.  
  Uwaga: oświadczenia przesłane za pośrednictwem e-maila nie będą akceptowane.

  OŚWIADCZENIE      DOC      PDF

   

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY


  ilość wyświetleń: 2256
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Łukasz Dusza
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra