REGULAMIN GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻARNOWIE

  1. Prawo korzystania.

  1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
  2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
  3. Przy zapisie zgłaszający się powinien okazać dowód osobisty oraz wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się: podpisem do przestrzegania regulaminu.
  4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
  5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
  6. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.
  7. W wypożyczalni panuje zakaz palenia tytoniu.

  2. Kaucje.

  1. Kaucje od czytelnika pobiera się w następujących przypadkach: jeżeli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem w wysokości 10 zł za jedną wyporzyczoną książkę.

  3. Wyporzyczalnia.

  1. Wypożyczyć można jednorazowo 3 woluminy, w tym 2 woluminy z działu beletrystyki.
  2. Książki z działu beletrystyki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 14 dni.
  3. Książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.
  4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
  5. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
  6. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
  7. Jeżeli czytelnik potrzebuje książki, której nie ma w księgozbiorze biblioteka obowiązana jest starać się o jej wypożyczenie z innej biblioteki.
  8. Z księgozbioru podręcznego i czasopism korzystać można tylko na miejscu w bibliotece.

  4. Porady i informacje.

  1. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze lektury, korzystania z katalogów, wydawnictw    informacyjnych itp.

  5. Poszanowanie książek.

  1. Czytelnik obowiązany jest do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem, zauważone uszkodzenia powinien zgłosić bibliotekarzowi.
  2. Odszkodowanie za niezwróconą, zagubioną, zniszczoną książkę, której czytelnik nie może odkupić wynosi ...
  3. Stopień zużycia książki nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania. Wysokość odszkodowania za książkę stanowi karę regulaminową. Do wysokości odszkodowania wlicza się wartość oprawy introligatorskiej danej książki. Czytelnik może za zgodą kierownika wypożyczalni, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej - inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla      biblioteki.

  6. Przetrzymywanie książek.

  1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w art. 3 ust. 2 i 4 biblioteka pobiera opłaty w kwocie zł ... za wolumin na każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu. Wysokość opłaty za przetrzymywanie książki nie może przekroczyć ... zł. Za wysłanie upomnienia biblioteka pobiera aktualną opłatę pocztową.
  2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
  3. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób, złośliwie uchylających się od zwrotu książki.

  7. Skargi i wnioski.

  1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do "KSIĘGI SKARG I WNIOSKÓW", która znajduje się w wypożyczalni.

  8. Przepis końcowy.

  1. Czytelnik nie stosując się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzje w tej sprawie podejmuje Kierownik biblioteki. 

  ilość wyświetleń: 1240
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2006-02-16 14:58:14 Michał Kluska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2006-02-16 14:58:14 przez Iwona Korecka
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra