Do zadań samodzielnego stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa należy:
  1) prowadzenie dokumentacji niezbędnej do przekazania gruntów do Agencji  Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa,
  2) współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa,
  3) przygotowanie projektów uchwał w sprawie sprzedaży gruntów
  4) tworzenie zasobów mienia komunalnego, komunalizacja gruntów i nieruchomości oraz regulacja stanu prawnego działek skomunalizowanych poprzez uzgodnienie ksiąg wieczystych,
  5) tworzenie zasobów gruntów na cele budowlane, ustalanie cen działek budowlanych i ich zbywanie,
  6) zarządzanie zasobami gruntów stanowiących własność komunalną Gminy, współdziałanie w tym zakresie z organami administracji rządowej,
  7) sporządzanie i rozwiązywanie umów dzierżawnych na grunty stanowiące własność Skarbu Państwa,
  8) wymiar czynszu dzierżawnego,
  9) sporządzanie wykazów oraz ogłoszeń gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży,
  10) organizowanie przetargów na sprzedaż gruntów,
  11) przygotowywanie dokumentów do zawarcia aktów notarialnych i ustalanie terminów ich sporządzania oraz rozliczenie finansowe,
  12) gospodarka gruntami w Gminie, sporządzanie bilansu gruntów,
  13) nadzór nad działalnością wiejskich wspólnot gruntowych,
  14) gospodarka zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych Gminy, ustalanie i sporządzanie umów najmu,
  15) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem dodatków mieszkaniowych,
  16) opiniowanie i przeprowadzanie procedury związanej z podziałem
  nieruchomości,
  17) rozgraniczenie nieruchomości,
  18) ewidencja gruntów /wypisy/ dla celów własnych,
  19) udział w posiedzeniach Zespołu Uzgodnień Dokumentacji,
  20) współpraca ze służbami geodezyjnymi,
  21) nazewnictwo ulic i numerów nieruchomości,
  22) prowadzenie rejestru pomników przyrody oraz  zapewnienie ich utrzymania,
  23) współpraca ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej,
  24) nadzór nad przeprowadzaniem spisów rolnych,
  25) współpraca z Urzędem Statystycznym w zakresie rolnictwa,
  26) wydawanie zezwoleń na uprawę maku,
  27) nadzorowanie gospodarki leśnej w lasach nie stanowiących własności państwa,
  28) wydawanie decyzji na usuwanie drzew rosnących w pasie drogowym,
  29) podejmowanie czynności w sprawach udzielania zezwoleń na usuwanie drzew z terenów nieruchomości oraz ustalenia i pobierania opłat za usuwanie drzew,
  30) organizacja wapnowania gleb i wykorzystania dotacji na wapnowanie,
  31) opracowywanie obowiązujących sprawozdań statystycznych , analiz meldunków z zakresu rolnictwa.

  ilość wyświetleń: 1618
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Kamil Dziechciński
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra