1. Podział nieruchomości.
  2. Opiniowanie projektów podziału nieruchomości .
  3. Opiniowanie wniosków dotyczących koncesji na poszukiwanie, wydobywanie kopalin.
  4. Opiniowanie wniosków w sprawie planu ruchu.
  5. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.
  6. Nadawanie numerów porządkowych dla nieruchomości (budynków).
  7. Rozgraniczenia.
  8. Sprzedaż gruntów gminnych oraz nabywanie gruntów przez gminę na własność.
  9. Regulacja stanu prawnego w Księgach Wieczystych.
  10. Rejestracja psów.
  11. Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.
  12. Zadania zlecone przez Wójta Gminy.
              Podział nieruchomości. 

  W celu zatwierdzenia podzialu nieruchomości należy złożyć/na dzienniku podawczym/ wniosek wg wzoru, który jest dostępny w pokoju 15 do wniosku należy dołączyc określone w nim załączniki.

              Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.  
  Miejsce złożenia wniosku
  Urząd Gminy Żarnów, ul. Opoczynska 5,   26-330 Żarnów,  pokój nr 15.
  Miejsce załatwienia sprawy
  Urząd Gminy Żarnów, ul. Opoczynska 5,   26-330 Żarnów,  pokój nr 15.
  Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy
  Uzyskanie zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów wymagane jest w każdym wypadku, poza wymienionymi w art. 83, ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, a więc między innymi na usunięcie drzew owocowych (poza drzewami rosnącymi na terenie nieruchomości wpisanej do do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody) oraz drzew, których wiek nie przekracza 5 lat.Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów powinien zawierać:•imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;• tytuł prawny władania nieruchomością;• nazwę gatunku drzewa lub krzewu;• obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;• informację o przeznaczeniu terenu, na którym rośnie drzewo lub krzewy;• przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewów;• wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew i krzewów. Nie pobiera się opłat w przypadkach wymienionych w art. 86, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, a więc między innymi za drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych oraz takich, które obumarły lub nie rokują szans na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości. Posiadacz nieruchomości może być zwolniony z opłaty za usuwane drzewa lub krzewy, jeśli w zezwoleniu przewiduje sie ich przesadzenie lub zastąpienie innymi drzewami lub krzewami. Wówczas odracza się opłatę za ich usunięcie na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia. Jeśli po upływie tego czasu przesadzone lub posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowały żywotność lub też nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, opłata podlega umorzeniu. Za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych, wykorzystaniem sprzętu mechanicznego czy też nieprawidłową pielęgnacją, wymierza się administracyjną karę pieniężną. Jest ona trzykrotnością opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustaloną na podstawie ustawy      o ochronie przyrody i rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew i krzewów. Przykładowo, kara za usunięcie klonu o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm – 120 cm, na dzień 21 lipca 2006 r., wynosi 100 153,08 zł.
  Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy
  1.     Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów,2.     Tytuł prawny władania nieruchomością,3.     Mapa z zaznaczonym położeniem drzew lub krzewów.
  Opłaty skarbowe
  Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zwolnione są z opłaty skarbowej.
  Termin załatwienia sprawy
  25 dni od dnia złożenia wniosku.
   
  Podstawowe akty prawne
  1.     Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zm.),2.     Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. z 2004 r. Nr 228 poz. 2306), 3.     Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 października 2005 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2006 (M.P. z 2005 r. Nr 62 poz. 861), 4.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm),5.     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635).
      Nadawanie numerów porządkowych dla nieruchomości (budynków). 

  W celu otrzymania numeru porządkowego budynku należy złożyć (na dzienniku podawczym) wniosek wraz z wymaganymi załącznikami tj. odbiór architektoniczny budynku i interwaryzacja powykonawcza budynku lub (etap budowy) ksero pozwolenia na budowę i ksero plany zagospodarowania działki.karta usług +wz€r wniosku o nadanie numeru porządkowego jest do pobrania w pokoju 15. Opłata za wniosek wynosi 5zł + 0,50 zł za każdy załącznik.

    Rozgraniczenia 

  Przedmiotem rozgraniczenia moga być tylko granice nieruchomości, które posiadają uregulowany stan prawny. W celu wszczęcia postępownia rozgraniczeniowego strona / właściciel nieruchomości, której zostaną ustalone / składa na dzienniku podawczym stosowny wniosek. W treści wniosku należy określić, które granice działek mają być rozgraniczone, oraz wskazać geodetę, którego organ upoważni do przeprowadzenia czynności ustalenia granic nieruchomości. Do wniosku należydożączyć aktualne poświadczenie prawa własności wszystkich rozgraniczonych nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów oraz zgodę geodety na wykonanie czynności ustalenia granic granic z podanym przybliżonym terminem sporządzenia dokumentacji z rozgraniczenia.

   Sprzedaż gruntów gminnych oraz nabywanie gruntów przez gminę na własność. Gmina sprzedaje nieruchomości w drodze przetargu, o czym powiadamia zainteresowanych poprzez zamieszczenie ogłoszeń na tablicy informacyjnej oraz w Dzienniku Łodzkim. Po dwóch bezskutecznych przetargach może nastąpić sprzedaż nieruchomości w drodze negocjacji. Wszelkie informacjie o działkach aktualnie przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu: 044/ 7577055. Stony zainteresowne zbyciem gruntów na rzecz Gminy winny złożyć ofertę na dzienniku podawczym w ofercie należy podać numer nieruchomości, miejscowośc gdzie nieruchomość jest położona oraz proponowaną cenę zbycia. Rejestracja psów ( rejestracij podlegają wszystkie psy z terenu gminy Żarnów) W celu zgłoszenia psa do rejestru psów należy wypełnić druk zgłoszenia, który jest do pobrania w pok.15. Po zgłoszeniu psa do jerestru właściciel otrzymuje znaczek identyfikacyjny psa, który przypina się do obroży. Bez opłat. Zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną. 

  W celu otrzymania zezwolenia należy złożyć na dzienniku podawczym stosowny wniosek. Karta usług + wzór wniosku jest do pobrania w pok.15. Opłata skarbowa: 5zł - podanie + 76zł – zezwolenie.

     

  ilość wyświetleń: 1751
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2011-10-12 11:32:47 Administrator
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2011-10-12 11:32:47 przez Administrator
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra