Do zadań samodzielnego stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej należy:
  1) koordynowanie spraw związanych z siecią dróg na terenie gminy,
  2) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem lokalnych dróg, ulic, mostów i placów oraz organizacja ruchu drogowego,
  3) umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic, placów oraz ich uaktualnianie.
  4) wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogi gminnej urządzeń nie związanych z gospodarką drogową,
  5) orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia.
  6) planowanie, budowanie, modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg gminnych.
  7) organizacja i nadzór nad targowiskiem gminnym,
  8) realizacja zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, między innymi:
  - właściwe utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej i obiektów administracyjnych gminy,
  – bieżący nadzór nad stanem czystości i porządku oraz estetyki w gminie: budynków, ulic, placów, mostów, parków /zieleni/ obiektów.
  9) opracowywanie planów rozwoju urządzeń komunalnych oraz prowadzenie spraw w tym zakresie /wodociągi, kanalizacja, wysypisko śmieci, targowisko/.
  10) prowadzenie ewidencji urządzeń ciśnieniowych, zgłaszanie, wyrejestrowywanie w uzgodnieniu z dozorem technicznym,
  11) nadzór nad sprawami zaopatrzenia mieszkańców gminy w niezbędne dostawy energii elektrycznej, wody, gazu,
  12) prowadzenie ewidencji sieci wodociągowej, ujęć wody, studni publicznych i bieżący nadzór nad ich utrzymaniem,
  13) prowadzenie odczytu wodomierzy głównych ujęć wody, obliczanie
  opłaty za pobory wody z ujęć podziemnych,
  14) zapobieganie i zwalczanie patologii.
  15) nadzór nad pracami na cele publiczne z prowadzeniem ewidencji i przedkładaniu sprawozdań do kuratora zawodowego przy Sądzie Rejonowym w Opocznie,
  16) prowadzenie ewidencji liczników energii elektrycznej i gazu w budynkach stanowiących własność komunalną,
  17) bieżący nadzór nad rozliczaniem usług komunalnych wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Żarnów,
  18) organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,
  19) sprawowanie bieżącego nadzoru nad utrzymaniem porządku dotyczącego odbioru padliny z terenu Gminy,
  20) sporządzanie niezbędnych informacji, sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw,
  21) bieżące rozliczanie zużycia paliwa przez pojazdy i sprzęt mechaniczny.

  ilość wyświetleń: 1554
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Kamil Dziechciński
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra