Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. wojskowych i obronnych należy:
  1. W zakresie obronności:
    1) przeprowadzanie czynności związanych z wykonaniem powszechnego   obowiązku obrony oraz współdziałanie w tym zakresie z administracją rządową z organami wojskowymi,
    2) przygotowanie i prowadzenie rejestrów przedpoborowych,
    3) nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz Sił Zbrojnych,
    4) przeprowadzanie szkoleń i treningów Akcji Kurierskiej,                                                                                 
  2. W zakresie obrony cywilnej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego:
    1) Planowanie i realizacja przygotowań ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie  Gminy:
    a) aktualizacja planów obrony cywilnej, reagowania kryzysowego,  operacyjnego ochrony przed powodzią, map tras przewozu niebezpiecznych substancji chemicznych
    b) ustalenie możliwości w zakresie zakwaterowania ludności w doraźnych pomieszczeniach ochronnych, na wypadek klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zagrożeń,
    c) planowanie i realizacja przygotowań ochrony ludności w związku z zagrożeniem terrorystycznym.
    2) Obowiązki w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:
    a) Planowanie i realizacja przygotowań ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Gminy:
     - aktualizacja planów obrony cywilnej, reagowania kryzysowego,  operacyjnego ochrony przed powodzią, map tras przewozu niebezpiecznych substancji chemicznych,
     - ustalenie możliwości w zakresie zakwaterowania ludności w doraźnych pomieszczeniach ochronnych, na wypadek klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zagrożeń,
     - planowanie i realizacja przygotowań ochrony ludności w związku           
  z zagrożeniem terrorystycznym.
    b) Ochrona przed powodzią oraz skutkami intensywnych opadów śniegu, usuwanie skutków klęski żywiołowej:
     - organizowanie akcji informacyjnej w zakresie procedur alarmowania i ostrzegania (ustawa o stanie klęski żywiołowej),
     - przygotowanie wykazu obiektów i rejonów zagrożonych powodzią i lodochodem,   
     - przygotowanie wykazu stanu zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego na terenie Gminy,
     - określenie możliwości formacji OC istniejących lub nowo powołanych działających w warunkach pokoju, jako zadania z zakresu ochrony ludności, a w czasie wojny zadania obrony cywilnej:
     - aktualizacja stanów osobowych jednostek ochotniczych straży pożarnych ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych przydziałów mobilizacyjnych członków tych jednostek w zakresie wiekowym 18-55 lat,
     - propozycje zadań dla poszczególnych rodzajów formacji w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej (czas wojny)
     - doskonalenie organizacji systemu obrony cywilnej i ochrony ludności:
     - doskonalenie zasad współpracy w ramach struktur obrony cywilnej z organami administracji publicznej w zakresie ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego,
     - określenie potrzeb dla zunifikowanego systemu informatycznego w zakresie baz danych mającego na celu zapewnienie bezpośredniej komunikacji w relacji gmina-powiat-województwo-Centrum Zarządzania Kryzysowego.
    c) doskonalenie systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania:
    d) weryfikacja procedur w zakresie alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności z wykorzystaniem środków masowego przekazu oraz urządzeń alarmowych przy OSP
    e) szkolenia z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności na terenie gminy.
  3. Pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.  ilość wyświetleń: 1621
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Kamil Dziechciński
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra