Klauzula informacyjna RODO


  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

  W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż na podstawie art. 13 tegoż Rozporządzenia aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Urząd Gminy w Żarnowie.

  1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Żarnów z siedzibą pod adresem: ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów; dane kontaktowe Urzędu Gminy w Żarnowie: numer telefonu 44-75-77-055 w godzinach: 7:30 - 15:30, adres email: sekretariat@zarnow.eu
  2. Funkcjonujący dotąd w Urzędzie Gminy w Żarnowie Administrator Bezpieczeństwa Informacji staje się Inspektorem Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 44-75-77-055 w godzinach pracy Urzędu Gminy w Żarnowie lub pod adresem email: iod@zarnow.eu
  3. Urząd Gminy w Żarnowie przetwarza dane osobowe w następujących celach:
   • w przypadku kiedy dana osoba wypełniła wniosek (złożyła podanie) w celu podjęcia  przez Urząd Gminy w Żarnowie działań zmierzających do jego realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia);
   • w przypadku realizacji zawartej z Urzędem Gminy w Żarnowie umowy (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia);
   • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy w Żarnowie (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);
   • dochodzenia należności (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań);
   • wewnętrznych celów administracyjnych Urzędu Gminy w Żarnowie, w tym w celach statystycznych, a także raportowania wewnętrznego (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań);
   • w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. e) Rozporządzenia);
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:
   1. Pracownicy Urzędu Gminy w Żarnowie,
   2. Główny Urząd Statystyczny,
   3. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj.:
   1. w zakresie realizacji zawartej z Urzędem Gminy w Żarnowie umowy przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody;
   2. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy w Żarnowie;
   3. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych przez okres niezbędny do realizacji swoich działań lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  6. W związku z przetwarzaniem przez ZDM danych osobowych przysługuje zainteresowanym osobom:
   1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
   2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
   3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
   5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
   6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
  7. W przypadku, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie (poprzez złożenie pisemnego wniosku) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Gminy w Żarnowie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje osobie zainteresowanej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
  9. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Urzędem Gminy w Żarnowie, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Urzędem Gminy w Żarnowie.

  ilość wyświetleń: 1309
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2018-05-24 07:54:59 Ewelina Głąbała
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-05-24 07:54:59 przez Jacek Wychowałek
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra